>
Strona główna > DOSTĘPNOŚĆ

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej malyksiaze.szczecin.pl

Przedszkole Publiczne nr 59 w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://malyksiaze.szczecin.pl Przedszkole Publiczne nr 59 w Szczecinie

Data publikacji strony internetowej: 2016-06-06

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-25

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Cześć plików nie posiada struktury opartej o nagłówki. Część plików PDF to ogłoszenia. Pliki te będą eliminowane lub treści równolegle udostępniane w formie alternatywnej. Cześć zdjęć i grafik pozbawiona jest opisu alternatywnego.

Materiały multimedialne i część plików zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Mapy wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Ptak-Falkowska: pp59@miasto.szczecin.pl

Adres e-mail do osoby kontaktowej w sprawie dostępności: pp59@miasto.szczecin.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 91 442 00 72. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Przedszkole położone w głębi zabudowań, bez możliwości bezpośredniego dojazdu do budynku. Do przedszkola prowadzi droga bez udogodnień i dobrej dostępności dla niewidomych i poruszających się na wózkach. Główne wejście od frontu, czynne w godzinach pracy przedszkola. W celu wejścia do budynku należy pokonać 2 schody, brak jest podjazdu dla wózków. Przy drzwiach wejściowych po ich prawej stronie, na wysokości 150 cm. znajduje się dzwonek. Przedszkole znajduje się na parterze i pierwszym piętrze. Wejście na piętro schodami, brak windy, platformy i pochylni.  Od strony dostaw kuchennych znajduje się wyjście, które w razie konieczności może być stosowane jako wyjście ewakuacyjne. W budynku nie ma żadnych dostosowań dla osób niepełnosprawnych. Brak toalet publicznych, brak toalet dla osób niepełnosprawnych. Brak pętli indukcyjnych. Brak możliwości wstępu z psem asystującym. Brak wydzielonych miejsc parkingowych, w tym miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Dostępność

 

Top