>
Strona główna > O przedszkolu > Język angielski
Innowacja pedagogiczna – nauka języka angielskiego w Przedszkolu

W ramach innowacji pedagogicznej od roku szkolnego 2012/2013 wprowadzona została w naszym przedszkolu nauka języka angielskiego.
Zajęcia te są bezpłatne, prowadzone we wszystkich grupach wiekowych w wymiarze jednej godziny zegarowej dziennie.
Program nauczania języka angielskiego będzie zawierał zestawienia sprawności, funkcji i sytuacji oraz tematów, które będą zintegrowane z założeniami podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Treści zostaną ściśle skorelowane z zagadnieniami realizowanymi w danym czasie w trakcie zajęć dydaktycznych.

Cele

1. Umożliwienie dziecku dobrego startu językowego poprzez osłuchanie i oswojenie z językiem obcym oraz umożliwienie dziecku w stopniu podstawowym rozumienia i posługiwania się językiem angielskim dla celów komunikacyjnych.
2. Stopniowe przygotowanie dziecka do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego w dalszych etapach edukacji.
3. Rozwijanie u dziecka wiary we własne możliwości, pewności w podejmowaniu ryzyka przy wykonywaniu nowych, nieznanych działań.
4. Stworzenie sytuacji do naturalnej nauki języka angielskiego bez podziału na status społeczny a tym samym zapewnienie równego startu edukacyjnego wszystkim dzieciom.
5. Uzmysłowienie dziecku różnorodności kulturowej i językowej otaczającego je świata.
6. Rozwijanie postawy ciekawości i otwartości na odmienność oraz kształtowanie tolerancji wobec innych narodów.

Metody

1. Częstotliwość kontaktu z językiem.
2. Wykorzystanie sytuacji naturalnych dnia codziennego.
3. Utrwalanie słownictwa poprzez jego stałe używanie.
4. Stworzenie atmosfery akceptacji i sukcesu.
5. Nauczanie wielopłaszczyznowe – wykorzystywanie różnorodnych kanałów zmysłowych

Top