>
Strona główna > O przedszkolu > Model absolwenta

1. Dziecko posiada wiedzę i niezbędne umiejętności potrzebne do podjęcia nauki w szkole (wyznacznikiem wiedzy i umiejętności są nabyte kompetencje rozwojowe w oparciu o podstawę programową).

2. Dziecko łatwo nawiązuje kontakty społeczne z dorosłymi i dziećmi, zgodnie funkcjonuje w zabawie i sytuacjach zadaniowych.

3. Dziecko posiada wrażliwość kulturalną i społeczną, szanuje wytwory kolegów, jest wrażliwe na krzywdę innych, jest asertywne.

4. Dziecko potrafi radzić sobie z problemami pojawiającymi się w czasie współpracy z innymi, umiejętnie radzi sobie z własnym stresem w sytuacjach trudnych. W razie potrzeby zwraca się z prośbą do osób starszych.

5. Dziecko zna swoje prawa i obowiązki, jest odpowiedzialne za swoje postępowanie. Jest obowiązkowe i dokładne.

6. Dziecko jest samodzielne, samodzielnie wykonuje czynności samoobsługowe, samodzielnie podejmuje inicjatywę w działaniu, które je interesuje, wie o swojej odrębności i indywidualności, szanuje indywidualność kolegów.

7. Dziecko ma wyrobione nawyki higieniczne i kulturalne, utrzymuje ład i porządek w swoim otoczeniu.

8. Dziecko poprawnie wypowiada się, w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach.

9. Dziecko dba o swoje zdrowie, jest sprawne fizycznie w miarę swoich możliwości.

10. Dziecko dba o bezpieczeństwo własne i innych, wie jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia.

11. Dziecko jest gotowe do nauki czytania i pisania.

Top